Exeger-Logo-square-horizontal-1

Kallelse till årsstämma


Aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ), org nr 556777-6926, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Brinellvägen 32, Stockholm.

Information om förhandsröstning vid årsstämman 2020 

Mot bakgrund av den snabba spridningen av coronaviruset som orsakar Covid-19, och för att värna om våra aktieägares hälsa, har Exeger Sweden AB beslutat att aktieägare innan årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Formulär för anmälan och poströstning finns här och fullmakt finns tillgängligt nedan.

Särskilda åtgärder med anledning av utbrottet av coronaviruset

Den fortsatta spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att med någon säkerhet bedöma. För tillfället råder restriktioner mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Exeger Sweden AB kommer att iaktta vid var till gällande restriktioner och begränsningar. Bolaget har även beslutat att vidta ett antal försiktighetsåtgärder i samband med stämman, bland annat följande:

  • Vid stämman kommer det inte att förekomma något anförande av VD Giovanni Fili, och det kommer inte heller hållas några andra presentationer eller produktdemonstrationer i samband med årsstämman 2020. Däremot kommer ett separat informationsmöte hållas så snart möjlighet ges.

  • Bolagets styrelse och VD kommer att närvara på stämman per telefon- eller videolänk.

  • Frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag. Det kommer således inte att hållas någon allmän frågestund vid denna stämma. Exeger Sweden AB uppmanar den som vill ställa allmänna frågor om bolaget att kontakta Joakim Svedin på joakim.svedin@exeger.com

  • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.

Exeger Sweden AB följer noga effekterna av utbrottet av coronaviruset i Sverige, och kan i händelse av uppdaterade instruktioner eller rekommendationer från relevanta myndigheter komma att besluta om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med stämman.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per fredagen den 19 juni 2020 (avstämningsdagen). Eftersom avstämningsdagen infaller på midsommarafton måste aktieägare vara införda i aktieboken torsdagen den 18 juni 2020, och

  • dels anmäla sig till Exeger Sweden AB (publ) på e-postadress joakim.svedin@exeger.com senast måndagen den den 22 juni 2020.
     

Aktieägare ska i anmälan uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Med hänsyn till gällande restriktioner och för att minimera antalet personer som närvarar på plats vid årsstämman uppmanar bolaget de aktieägare som avser att delta i årsstämman personligen att inte ta med något biträde. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Eftersom avstämningsdagen infaller på midsommarafton fredagen den 19 juni 2020 måste omregistrering vara genomförd torsdagen den 18 juni 2020. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 18 juni 2020.

 

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till bolaget på adress Exeger Sweden, Box 55597, 102 04 Stockholm märkta med ”Årsstämman 2020” i god tid före bolagsstämman och helst före måndagen den 22 juni 2020.

 

Aktieägare som poströstar ska skicka sina poströster så att dessa är bolaget tillhanda senast måndagen den 22 juni 2020. Ett korrekt ifyllt poströstningsformulär gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas ovanstående postadress. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till joakim.svedin@exeger.com

 

[Ladda ner Kallelse till årsstämman]

[Ladda ner Formulär för anmälan och poströstning]

[Ladda ner Fullmaktsformulär]

[Ladda ner Föreslagen ny bolagsordning]

[Ladda ner Årsredovisning 2020]

info@exeger.com

hr@exeger.com
info@exeger.com
hr@exeger.com
info@exeger.com
hr@exeger.com

Brinellvägen 32
SE-114 28

Stockholm, Sweden

Brinellvägen 32
SE-114 28

Stockholm, Sweden

Brinellvägen 32
SE-114 28
Stockholm, Sweden

Brinellvägen 32
SE-114 28
Stockholm, Sweden

Exeger Operations

Exeger Operations

Exeger Operations

Exeger Operations

Copyright © 2019 Exeger Operations AB, Stockholm Sweden, All Rights Reserved

Copyright © 2019 Exeger Operations AB, Stockholm Sweden, All Rights Reserved

Copyright © 2019 Exeger Operations AB, Stockholm Sweden, All Rights Reserved

Copyright © 2019 Exeger Operations AB, Stockholm Sweden, All Rights Reserved